KALENDARIUM ŻYCIA

Kalendarium życia św. Wincentego Pallottiego

1795

21 kwietnia

W Rzymie, na Via del Pellegrino 130, przychodzi na świat Wincenty, jako trzecie z dziesięciorga dzieci Magdaleny i Piotra Pallotti. Następnego dnia zostaje ochrzczony, otrzymuje imiona: Vincenzo, Luigi, Francisco

1801

 

Wincenty Pallotti zaczyna uczęszczać do pobliskiej szkoły przy ul. Cappellari. W tym samym roku przystępuje do bierzmowania

1805

 

Przyjmuje Pierwszą Komunię św.

1807

 

Początek nauki w Kolegium Rzymskim

1811

 

Wincenty Pallotti otrzymuje tonsurę i w ten sposób wchodzi w szeregi stanu duchownego

1814

 

Początek studiów filozoficznych i teologicznych na Uniwersytecie Sapienza

1816

 

Koniec studiów filozoficznych. Wincenty Pallotti otrzymuje święcenia niższe oraz subdiakonat

1818

16 maja

Wincenty Pallotti otrzymuje święcenia kapłańskie. Nadal mieszka w domu rodzinnym

 

15 lipca

Kolegium Rzymskie nadaje mu stopień doktora filozofii i teologii.

1819

 

Ks. Wincenty Pallotti rozpoczyna pracę jako profesor teologii dogmatycznej i scholastycznej na Uniwersytecie Sapien-za i kontynuuje ją przez 10 lat. Zakłada szkoły wieczorowe dla młodzieży. Zaczyna być znany jako gorliwy kaznodzieja (głosi kazania nawet na placach położonych przy kościołach) i jako spowiednik.

1820

 

Prowadzi rekolekcje dla młodzieży ze zgromadzenia Maria Santissima Assunta, dla szlachty rzymskiej w domu rekolekcyjnym na Janiculum i dla ludzi świeckich w domu przy Ponte Rotto.

1821

 

Nie porzucając poprzednich zajęć, zostaje stałym spowiednikiem bezdomnej młodzieży w przytułku Santa Maria degli Angeli oraz w instytucie rolniczym przy Porta Salaria.

1827

 

Śmierć matki. Ks. Wincenty Pallotti przyjmuje funkcję ojca duchownego w Seminarium Rzymskim, którą pełni do roku 1840.

1833

 

Pisze trzy tomiki poczytnej książeczki Miesiąc maj: dla osób zakonnych, dla księży i dla ludzi świeckich. Zostaje spowiednikiem w Kolegium Roz-krzewiania Wiary na Piazza di Spagna.

1834

 

Pierwsze spotkanie z Jakubem Salvatim, jednym z gorliwszych późniejszych członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

1835

9 stycznia

W czasie modlitwy po Mszy św. po raz pierwszy pojawia się u ks. Pallottiego idea Apostolstwa Katolickiego

 

4 kwietnia

Wraz z gronem przyjaciół, księży i świeckich kieruje do Kardynała Wikariusza K. Odescalchiego prośbę o zatwierdzenie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

 

29 maja

Zatwierdzenie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

 

11 lipca

Papież Grzegorz XVI błogosławi ideę i dzieło ks. Pallottiego

 

Grudzień

Ks. W. Pallotti obejmuje stanowisko rektora kościoła Santo Spirito (Ducha Świętego) przy Via Giulia, lecz na prośbę ojca nadal mieszka w domu rodzinnym. W tym czasie zostaje spowiednikiem i ojcem duchownym w wielu domach zakonnych oraz w więzieniach

1836

Styczeń

Ks. Pallotti organizuje pierwsze uroczyste obchody oktawy Epifanii w kościele Santo Spirito. W tym roku poznaje dzieło Pauliny Marii Jaricot, Związek Lyoński, mający za cel pomoc misjom. Pomaga w zaszczepieniu Związku na terenie Rzymu

1837

Lipiec

W Rzymie wybucha epidemia cholery. Znajdując wiele osieroconych dziewcząt, ks. Wincenty Pallotti postanawia założyć w Rzymie Dom Miłosierdzia (Pia Casa di Carita)

 

15 września

Śmierć ojca. Ks. Pallotti przenosi się do domu przy kościele Santo Spirito

 

Październik

Zabiega o utworzenie Kolegium Misyjnego, mającego na celu kształcenie księży włoskich na misjonarzy

1838

25 marca

Pia Casa di Carita otrzymuje od Grzegorza XVI budynki przy Borgo Sant'Agata przeznaczone na dom dla osieroconych dziewcząt. Z sióstr opiekujących się Pia Casa di Carita powstaje Zgromadzenie Sióstr Pallotynek

 

30 lipca

Specjalnym pismem papież znosi Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego i wciela je do Związku Lyońskiego

 

Wrzesień

W piśmie skierowanym do Grzegorza XVI ks. Pallotti broni idei Apostolstwa Katolickiego. Papież zawiesza swą poprzednią decyzję

1839

Lipiec

Ks. Pallotti dostaje krwotoku. Z powodu choroby udaje się do pustelni w Camaldoli na kurację i wypoczynek. W ciągu trzymiesięcznego pobytu w klasztorze kamedułów pisze dzieło Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (360 stron rękopisu)

1840

Luty

Otrzymuje pozwolenie na otwarcie Kolegium Misyjnego. W tym roku zaczyna organizować w kościele Santo Spirito konferencje czwartkowe dla kapłanów

1841

Styczeń

Oktawa Epifanii zostaje przeniesiona na stałe do kościoła Sant'Andrea delia Valle i nabiera jeszcze większych niż przedtem rozmiarów

1843

 

Spośród księży należących do Kolegium Misyjnego pozostaje tylko ks. Rafał Mellia, który zaczyna mieszkać wraz z ks. Pallottim. Przyłączają się do niego także inni, późniejsi członkowie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego: ks. Ignacy Auconi, ks. Franciszek Vaccari, ks. Andrzej Mogliazzi i brat Angelo Palombi

 

Sierpień

Ks. Wincenty Pallotti zostaje kapelanem w więzieniu św. Anioła

1844

Wiosna

Zostaje kapelanem armii papieskiej

 

Lipiec

Pełni funkcję kapelana w szpitalu wojskowym w pałacu Cento Preti

 

14 sierpnia

Grzegorz XVI wydaje decyzję o przekazaniu ks. Wincentemu Pallottiemu i jego wspólnocie księży i braci klasztoru oraz kościoła San Salvatore in Onda (Najświętszego Zbawiciela na Fali), należących do franciszkanów konwentualnych

 

Wrzesień/październik

Wyjazd ks. Melii do Anglii

 

12 listopada

Ks. Wincenty Pallotti i członkowie Zjednoczenia obejmują funkcję kapelanów w szpitalu wojskowym Santo Spirito in Sassia

1845

27 lutego

Zakon franciszkanów oficjalnie przekazuje ks. Pallottiemu klasztor i kościół San Salvatore in Onda. W tym roku wspólne życie z nim zaczynają: ks. Faa di Bruno, ks. Paweł de Geslin, ks. Lucjan Bandiera, brat Józef Gagliardi i kleryk Henryk Ghirelli

1846

Styczeń

Po ukończeniu remontu wspólnota ks. Pallottiego przenosi się ostatecznie do klasztoru przy kościele San Salvatore in Onda

 

1 czerwca

Śmierć papieża Grzegorza XVI

 

16 czerwca

Wybór papieża Piusa IX

 

Październik - listopad

W czasie rekolekcji zamkniętych ks. Wincenty Pallotti rozważa kwestię ślubów w kształtującym się powoli zgromadzeniu księży i braci. Pod koniec roku przedstawia nowo wybranemu papieżowi do zatwierdzenia regułę Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

1847

Styczeń

W oktawie Epifanii głosi kazanie sam papież Pius IX. W tym roku członkowie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego składają po raz pierwszy przyrzeczenia na ręce ks. Wincentego Pallottiego

1848

Marzec

Obraduje mała „kapituła" księży i braci Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Ks. Wincenty Pallotti zostaje wybrany przełożonym generalnym wspólnoty, zaś ks. Franciszek Vaccari rektorem domu

 

28 kwietnia

Zawieszenie działalności jezuitów

 

15 listopada

Zamordowanie premiera Pellegrina Rossiego i początek rewolucji w Rzymie

 

23 listopada

Ucieczka papieża Piusa IX do Gaety

1849

22 lutego

Wyrzucenie ks. Wincentego Pallottiego i jego towarzyszy ze szpitala wojskowego

 

26 lutego

Ks. Wincenty Pallotti ukrywa się w Kolegium Irlandzkim. Inni księża i bracia też opuszczają klasztor i żyją w rozproszeniu

 

30 kwietnia

Pierwszy atak wojsk francuskich na Rzym. Zwycięstwo Rewolucji

 

3 czerwca - 3 lipca

Drugie oblężenie Rzymu. Wkroczenie wojsk francuskich do miasta, wznowienie rządów papieskich

 

14 lipca

Ks. Wincenty Pallotti i jego towarzysze wracają do klasztoru i wznawiają swą działalność duszpasterską

1850

16 stycznia

Silne przeziębienie, które przeradza się w zapalenie płuc, przykuwa ks. Pallottiego do łóżka

 

22 stycznia

Śmierć ks. Wincentego Pallottiego

1852

18 lutego

Otworzenie procesu informacyjnego w celu stwierdzenia heroiczności cnót ks. Pallottiego

1854

 

Zmiana nazwy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego na Pobożne Stowarzyszenie Misyjne

 

 

 

1856

 

Śmierć ks. Franciszka Vaccariego

1887

13 stycznia

Papież Leon XIII ogłasza Wincentego Pallottiego Sługą Bożym. Następuje oficjalne otwarcie procesu beatyfikacyjnego

1906

 

Urzędowe otwarcie trumny ks. Wincentego Pallottiego. Znaleziono wówczas jego ciało w stanie nieskażonym

1907

 

Przeszczepienie Stowarzyszenia na ziemie polskie przez ks. Alojzego Majewskiego i ks. Alojzego Hubnera

1932

 

Pius XI ogłasza heroiczność cnót sługi Bożego Wincentego Pallottiego i ogłasza go „Prekursorem Akcji Katolickiej”

1935

 

Powstanie polskiej prowincji Pobożnego Stowarzyszenia Misyjnego (od 14 marca 1942 r. oficjalnie pw. Chrystusa Króla)

1947

 

Przywrócenie pallotynom pierwotnej nazwy: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

1950

22 stycznia

BEATYFIKACJA : Pius XII zalicza sługę Bożego Wincentego Pallottiego w poczet błogosławionych

1963

20 stycznia

KANONIZACJA : Jan XXIII ogłasza błogosławionego Wincentego Pallottiego świętym

1993

25 marca

Dekret Przełożonego Generalnego o przekształceniu polskiej prowincji Chrystusa Króla i powołaniu do istnienia dwóch prowincji polskich: Chrystusa Króla (z siedzibą w Warszawie) i Zwiastowania Pańskiego (z siedzibą w Poznaniu)

2004

28 października

Powstaje dekret Papieskiej Rady do spraw Świeckich uznający Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego za międzynarodowe publiczne stowarzyszenie wiernych na prawie papieskim i zatwierdzający Statut Generalny ZAK na 5 lat ad experimentum

Oprac. na podstawie: Ks. Czesław Parzyszek SAC, Prekursor apostolstwa świeckich, „Apostolicum”, Ząbki 2007